การปฏิบัติธรรม ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 อริยะมรรคมีองค์ 8 ด้วยวิธีการดูจิต แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ ธมฺมทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง