ARK BAR – KOH SAMUI 2014 Production : SAMUICHANNELTV
BATA – Solo Club Koh Samui Thailand